Regulamin uczestnictwa w festiwalu online: „Digital Cultures 2020 – Przyszłości wyobrażone”

1. Organizator/termin

 1. Niniejszy Regulamin Festiwalu („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Festiwalu „DIGITAL CULTURES 2020 – PRZYSZŁOŚCI WYOBRAŻONE” organizowanej przez Instytut Adama Mickiewicza z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 25 („IAM”).
 2. Festiwal odbędzie się w dniach 17-25 października 2020 r. i będzie transmitowany za pośrednictwem sieci internetowej. Dostęp do transmisji będzie możliwy po wcześniejszym zarejestrowaniu na stronie www.digitalcultures.pl
 3. Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony IAM są osoby wchodzące w skład Zespołu Festiwalu Digital Cultures IAM, adres mailowy: [email protected], telefon kontaktowy: (+48 22) 44 76 123

2. Definicje

 1. Festiwal – wydarzenie internetowe przeprowadzane przez IAM dla Uczestników międzynarodowych i z Polski, w celu pogłębienia ich wiedzy o wybranych działaniach IAM w dziedzinie kultury cyfrowej, oraz szerzej – o polskiej kulturze cyfrowej.
 2. IAM – Instytut Adama Mickiewicza z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25 wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 70/2006, NIP:701-00-10-966, REGON: 14 04 700 71.
 3. Uczestnik – osoba biorąca udział w Festiwalu, wskazana w formularzu rejestracyjnym.
 4. Serwisy/Aplikacje internetowe – serwis udostępniony IAM w celu prowadzenia i zarządzania Festiwalem.
 5. OWU - Ogólne Warunki Umowy produktu elektronicznego, którego dotyczy Festiwal, określona przez Serwis internetowy.
 6. Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 7. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

3. Ogólne informacje o festiwalu

 1. Każde z wydarzeń Festiwalu trwa od 20 minut do 4 godzin.
 2. Uczestnik, który nie dokona rejestracji na stronie ma dostęp jedynie do wybranych treści (aktualna transmisja na żywo, opisy wydarzeń dostępne na www.digitalcultures.pl).
 3. Uczestnicy, którzy chcą mieć pełny dostęp do treści i funkcji (komentowanie, zadawanie pytań) udostępnianych w ramach Festiwalu zobowiązani są do dokonania rejestracji na Festiwal za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.
 4. Maksymalną liczbę uczestników warsztatów określa prowadzący. Rekrutacja do udziału w warsztatach będzie przeprowadzona na podstawie oddzielnego formularza rekrutacyjnego. Wybór uczestników zostanie dokonany przez zespół kuratorski i prowadzącego warsztaty.
 5. Udział w konsultacjach z ekspertami (1:1) możliwy będzie po dokonaniu rejestracji na konkretne spotkania za pomocą osobnego formularza udostępnionego na stronie Festiwalu.
 6. Tematyka danego wydarzenia i osoba prowadząca dane wydarzenie w ramach Festiwalu podawana jest w programie Festiwalu zamieszczonym na www.digitalcultures.pl.
 7. IAM dokłada najwyższej staranności, aby Festiwal prowadzili kompetentni eksperci, posiadający wiedzę w przedmiocie Festiwalu.
 8. IAM oświadcza, że Festiwal przygotowywany jest z najwyższą starannością, dba, aby wydarzenia były pozbawione jakichkolwiek wad prawnych.
 9. Nagrania ze zrealizowanych prezentacji i paneli będą dostępne na www.digitalcultures.pl dla zarejestrowanych Uczestników. Organizator może w terminie późniejszym podjąć decyzję o udostępnieniu materiałów również osobom niezarejestrowanym.

4. Serwisy/aplikacje internetowe wykorzystane podczas trwania festiwalu

 1. DigitalCultures.pl – serwis organizatora Festiwalu.
 2. Facebook; Google; LinkedIn – serwisy wspomagające etap rejestracji na Festiwal.
 3. Vimeo – serwis wykorzystywany na potrzeby programu audio w ramach Festiwalu.
 4. Zoom; TransmisjeLive– Live Streaming wydarzeń w ramach Festiwalu.
 5. Zoom – forum dyskusyjne po prelekcjach, warsztaty, sesje Q&A, sesje 1:1 w ramach Festiwalu.
 6. VR Chat; Doodle; Miro; Mural – Serwisy wspierające organizację Festiwalu.
 7. Serwis RATIO “DC Connects” – baza Uczestników Festiwalu, którzy wyrazili zgodę na udostępnienie danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym. Do bazy dostęp będą mieli jedynie Uczestnicy, którzy wyrazili zgodę na udostępnienie swoich danych. Dane będą dostępne po zalogowaniu maksymalnie do 3 miesięcy od zakończenia Festiwalu.
 8. Platforma Ninateka.pl - serwis, na którym zaprezentowany zostanie program filmowy w ramach Festiwalu.

5. Warunki techniczne festiwalu

 1. Dla Uczestników używających Microsoft® Windows 7 - potrzebny procesor, co najmniej 1.4 GHz Intel® Pentium® 4 lub podobny.
 2. Dla Uczestników używających, Windows 8, 8.1 oraz Windows 10 (wersja 32-bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką) - potrzebny procesor, co najmniej 2 GHz Pentium 4 lub podobny.
 3. Dla Uczestników używających Windows 7 – potrzebne, co najmniej 2 GB RAM (rekomendowane 4 GB).
 4. Dla Uczestników używających Windows 8, 8.1 i Windows 10 – potrzebne, co najmniej 4GB RAM (rekomendowane 8 GB).
 5. Wymagana aplikacja – przeglądarka internetowa, np.: Microsoft Internet Explorer 10 lub wyższy (tylko wersja 32 bitowa), Microsoft Edge, Mozilla FireFox 3 lub wyższy, Google Chrome.
 6. Uczestnik Festiwalu potrzebuje również najnowszej wersji oprogramowania Adobe ® Flash® Player. Porty 1935, 443 oraz 80 muszą być otwarte.
 7. Uczestnik Festiwalu potrzebuje zainstalować aplikację ZOOM, żeby w pełni korzystać z elementów programu.
 8. Minimalne wymagania sprzętowe w przypadku udziału w panelach VR chat:
  • System operacyjny: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,
  • Procesor: Intel® i5-4590 / AMD FX 8350 lub podobny,
  • Pamięć: 4 GB RAM,
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce® GTX 970 / AMD Radeon™ R9 290 lub podobny,
  • DirectX: Wersja 11,
  • Sieć: Szerokopasmowe połączenie internetowe,
  • Miejsce na dysku: 1 GB dostępnej przestrzeni.

6. Obowiązywanie i rozwiązywanie umowy na udział w festiwalu

 1. Umowa pomiędzy Uczestnikiem a IAM na udział w Festiwalu zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Uczestnika Formularza rejestracji na stronie wskazanej w ogłoszeniu o festiwalu.
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Festiwalu w każdym momencie aż do momentu jego rozpoczęcia, za pośrednictwem e-maila informującego o rezygnacji z udziału, przesłanego na adres e-mail [email protected] lub za pomocą opcji usuwania konta w profilu zarejestrowanego Uczestnika.

7. Rejestracja na festiwal

 1. Uczestnicy rejestrują się na Festiwal wypełniając dane wskazane w Formularzu rejestracji na www.digitalcultures.pl. Uczestnicy Festiwalu rejestrowani są przez IAM.
 2. Rekrutacja na warsztaty oraz na konsultacje 1:1 z ekspertami odbędzie się za pomocą osobnego formularza rekrutacyjnego dostępnego na www.digitalcultures.pl.
 3. Rejestracja na Festiwal może odbyć się za pomocą e-maila lub przy użyciu mediów społecznościowych (Facebook, linkedIn, Google). Po dokonaniu rejestracji Uczestnik ma możliwość zalogowania się na stronie www.digitalcultures.pl, i korzystania ze wszystkich funkcjonalności portalu.
 4. Uczestnik po dokonaniu rejestracji na Festiwal ma prawo do pełnego udziału w nim, do komentowania, zadawania pytań w trakcie trwania poszczególnych wydarzeń, do udziału w działaniach networkingowych, do odtwarzania nagrań ze zrealizowanych wydarzeń, do korzystania z programu filmowego.
 5. Uczestnik niezarejestrowany ma dostęp do streamingu wydarzeń bez opcji komentowania i zadawania pytań i do programu audio.

8. Prawa i obowiązki stron

 1. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rejestracji w Serwisie Internetowym.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Festiwalu w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.
 3. IAM może wprowadzić zmiany w programie Festiwalu oraz zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry Festiwalu z ważnych powodów a wyżej wymienione nie będą powodowały naruszenia umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a IAM na udział w Festiwalu.
 4. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności z zastrzeżeniem art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność IAM za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników z Festiwalu, w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność korzystania z nich, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek Serwisu Internetowego zaistniałych z przyczyn niezależnych od IAM.
 5. Ponadto IAM nie ponosi odpowiedzialności:
  1) za błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji na Festiwal, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału.
  2) niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie.
  3) za nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Festiwalu.
  4) za zdarzenia spowodowane siłą wyższą.
  5) za przekazanie przez Uczestnika danych podanych podczas rejestracji na Festiwal osobom trzecim.

9. Własność intelektualna. Licencje na korzystanie z festiwalu

 1. Uczestnicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu Festiwalu. W przypadku naruszenia niniejszego zakazu IAM może zablokować dostęp do Festiwalu danemu Uczestnikowi.
 2. Z chwilą rejestracji na Festiwal, w sposób wskazany w § 2 niniejszego Regulaminu, IAM udziela Uczestnikom niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z Festiwalu, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestników. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści Festiwalu oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.
 3. IAM będzie rejestrowało podczas Festiwalu wypowiedzi i pytania Uczestników w celu archiwizacji i ewentualnego dalszego udostępniania. Uczestnicy rejestrując się na Festiwal wyrażają na to zgodę. IAM na wniosek Uczestnika może usunąć zarejestrowane materiały.
 4. Pytania zadawane podczas Festiwalu mogą być upubliczniane przez IAM w celach edukacyjnych, na stronie https://iam.pl/, https://culture.pl/, https://digitalcultures.pl/, w sposób, który całkowicie uniemożliwi identyfikację Uczestników, którzy je zadali.
 5. Podczas Festiwalu jest możliwość kontaktu wizualnego z innymi Uczestnikami.
 6. Uczestnik ma obowiązek poinformowania IAM, jeśli podczas Festiwalu poda informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub dane podlegające jakiejkolwiek ochronie wynikającej z przepisów prawa. W przypadku braku takiej informacji ze strony Uczestnika IAM nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika lub osób trzecich za wykorzystanie tych informacji w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.

10. Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Serwisu Internetowego drogą e-mailową na [email protected] lub pisemnie, na adres: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
  1) oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
  2) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. IAM rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od ich otrzymania. O ich rezultacie IAM niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację na adres podany w Formularzu rejestracji.
 4. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 2 powyżej lub zostały wniesione po upływie terminu wskazanego w ust.1.

11. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów RODO jest IAM. Dane osobowe są przetwarzane przez IAM zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO oraz Ustawą, jest IAM.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z IAM pod adresem mailowym: [email protected] lub na adres siedziby.
 3. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia Umów i realizacji Festiwalu. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 4. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci wizerunku poprzez jego rejestrację/nagrywanie oraz rozpowszechnienie dla celów działalności statutowej IAM oraz działań związanych z dokumentacją i promocją Festiwalu (oraz następnych edycji Festiwalu).
 5. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną w celach związanych z przeprowadzeniem Festiwalu.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez IAM w celu:
  1) Zawarcia i wykonanie Umowy, w tym kontaktowaniem się w związku z jej realizacją, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i art. 6 ust. 1 lit f RODO w zakresie obejmującym osoby dedykowane do wykonania Umowy jak również reprezentujące podmioty zawierające umowę, gdzie prawnie uzasadniony interes IAM stanowi konieczność wykonania umowy; przez czas do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy;
  2) Rozpatrywania skarg, reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes IAM stanowi możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrona przed roszczeniami; przez czas do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy;
  3) Archiwizacji dokumentacji, tj. Umów i dokumentów rozliczeniowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez czas ustanowiony przepisami prawa zobowiązującymi IAM do ich przechowywania;
  4) Prowadzenia statystyk, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem IAM jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych działań w celu usprawnienia prowadzonej przez IAM działalności; Przez czas obowiązywania umowy lub posiadania innej podstawy prawnej przetwarzania;
  5) informowanie i promowanie działalności statutowej IAM, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość prowadzenia działań propagujących prowadzoną działalność statutową IAM; przez czas prowadzenia działalności statutowej przez IAM, czas aktualności danych lub do czasu wniesienia sprzeciwu, bądź wycofania zgody (w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody).
 7. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach określonych w RODO, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w szczególności:
  1) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  2) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  3) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
  4) podmiotom wspierającym IAM w prowadzonej działalności, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych wspierających prowadzoną działalność.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Użytkowników, Uczestników lub strony zawieranych umów.
 10. W przypadku otrzymania danych osobowych od innej osoby niż ta, której dane dotyczą informujemy, iż zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a źródłem pozyskania tych danych jest Użytkownik, który podaje dane Uczestnika i jednocześnie zobowiązuje się dopełnić w imieniu IAM w stosunku do Uczestnika niniejszego obowiązku informacyjnego.

12. Postanowienia dotyczące konsumentów

 1. W przypadku Uczestników będących konsumentami, w zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 2. Zastrzega się, że konsumentów nie dotyczą wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, które stanowiłyby postanowienia umieszczone w rejestrze postanowień umownych, uznawanych za niedozwolone w przypadku konsumentów (klauzule abuzywne), prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 3. Postanowienia końcowe

 4. Wiadomości i wszelkie powiadomienia dla Uczestnika mogą być dokonywane w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu rejestracji.
 5. Uczestnik musi powiadomić IAM o zmianach adresów w formie e-mailowej.
 6. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Festiwalu mają charakter informacyjny, wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego a w szczególności kodeksu cywilnego.
 8. W przypadku rozbieżności zapisów niniejszego Regulaminu a OWU, którego dotyczy Festiwal, pierwszeństwo mają zapisy OWU.
 9. Regulamin, oraz jego zmiany udostępniane są na stronie www.digitalcultures.pl, oraz przesyłane do zarejestrowanych Uczestników.
 10. IAM jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. W takim wypadku o zmianie Regulaminu IAM poinformuje w sposób określony w ustępie poprzedzającym, zaś Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy w termin nie 14 dni od daty otrzymania nowego Regulaminu.
 11. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Festiwalu oznacza akceptację postanowień Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem (03-09-20) jego zamieszczenia na stronie internetowej www.digitalcutlures.pl
 13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania zasad objętych niniejszym regulaminem Organizator ma prawo do usunięcia Użytkownika z listy odbiorców wydarzenia.